Verkkokaupan käyttöehdot

KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT

 

 1. Soveltamisala ja ehtojen voimassaolo

 
Näitä käyttö- ja toimitusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan DesS ConceptSin tarjoamien verkkokauppa-palvelujen (”Palvelu”) käyttöön ja niiden kautta tehtyihin tilauksiin.

 

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Käyttäjä hyväksyy Ehdot Verkkokauppaa käyttäessään sekä nimenomaisesti aina tilauksen tehdessään.

 

 1. Palvelun kuvaus

 

Kauppapaikka on DesS Concepts Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottamalla ja omistamalla myynti- alustalla toimiva verkkokauppa, jossa Palveluntarjoajan hyväksymät myyjät (”Myyjät”) asettavat tavaroita taikka tuottamiaan tai järjestämiään palveluita (”Tuote”) myytäväksi (”Palvelu”).

 

Myyntisopimus muodostuu Myyjän ja Palvelussa tilauksen tehneen ostajan (”Ostaja”) välille näiden Ehtojen mukaisesti. Ostaja voi tilata Palvelusta samalla kertaa useiden eri Myyjien Tuotteita, jolloin kutakin tuotetta koskeva myyntisopimus muodostuu erillisenä Ostajan ja kyseisen Tuotteen Myyjän välille. Kukin Myyjä vastaa Tuotteen toimituksesta Ostajalle. Palveluntarjoaja ei ole pääasialliesti Tuotteen myyjä tai valmistaja eikä vastaa Myyjän velvollisuuksien täyttämisestä.

 

Palveluntarjoaja huolehtii Palvelun sisällöstä, toiminnallisuudesta ja teknisestä toteutuksesta, mukaan lukien tilauksen vastaanottaminen ja vahvistaminen sekä huolehtii Palvelua koskevien reklamaatioiden ja palautusten sekä tuotevaihtoihin liittyvän tiedon vastaanottamisesta, tarvittavan neuvonnan ja muun vastaavan asiakaspalvelun sekä välittää Myyjälle tarvittavat em. tiedot. Palveluntarjoaja huolehtii myös Palvelua koskevasta yleisestä asiakaspalvelusta ennen tilausta ja tilauksen vastaanottamisen yhteydessä. Myyjä vastaa Tuotteesta, sen lähettämisestä ja hoitaa Ostajilta tulevat reklamaatiot näiden Ehtojen mukaisesti. Myyjä vastaa myös asiakaspalvelusta, joka liittyy Tuotteeseen ja sen toimittamiseen.

 

Maksuliikenteestä huolehtii ulkopuolinen maksunvälittäjä Check-out, jonka käyttöehtojen hyväksyminen on edellytyksenä maksun suorittamiselle. Palveluntarjoaja tai Myyjä eivät käsittele pankki- tai luottokorttitietoja.

 

 1. Palvelun käyttö

 

 • Käyttöoikeus

 

Palvelua käytetään rekisteröitymättä. Voidakseen tehdä tilauksia käyttäjän on oltava täysivaltainen luonnollinen henkilö tai sellainen oikeushenkilö, jolla on kelpoisuus sitoutua Palveluntarjoajan Palvelussa tehtäviin oikeustoimiin. Oikeushenkilön on ilmoitettava yhteyshenkilökseen sellainen luonnollinen henkilö, jolla on toimivalta edustaa oikeushenkilöä Palveluntarjoajalla tehtävissä oikeustoimissa. Käyttäjän on tilatessaan annettava vaadittavat tiedot totuudenmukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Palvelun käyttö-oikeutta tai peruuttaa jo myönnetty käyttöoikeus, mikäli Käyttäjä ei enää täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä taikka muutoin rikkoo näiden Ehtojen tai tekemiensä myyntisopimusten mukaisia velvoitteitaan.

 

 • Palvelun käyttöön liittyvät maksut

 

Palvelun selaaminen ja käyttö ovat maksuttomia. Palvelu voi sisältää maksullisia lisäpalveluita. Käyttäjän tilatessa Tuotteita tilaukseen liittyy tilausvaiheessa tarkemmin eritelty

maksuvelvollisuus. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista

välittömistä ja välillisistä kustannuksista.

 • Sallittu käyttö

 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkokauppa näiden käyttöehtojen, hyvien tapojen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus julkaista Palveluntarjoajalla tuotesivulla, keskustelupalstalla tai muussa yhteydessä tekstimuotoisia kommentteja tai muuta aineistoa, mikäli tällainen ominaisuus on käytössä. Käyttäjän julkaisema aineisto saattaa näkyä kaikille muille Palveluntarjoajan käyttäjille. Käyttäjä vastaa kommenttiensa sisällöstä yksin. Palveluntarjoaja, tai Myyjät eivät vastaa kommenttien sisällöstä tai siitä aiheutuvasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei valvo tai hyväksy etukäteen käyttäjien julkaisemia kommentteja, mutta voi harkintansa mukaan

poistaa näiden Ehtojen, hyvien tapojen ja/tai voimassaolevan lainsäädännön vastaiset tai muutoin sopimattomiksi katsomansa kommentit ja muun Käyttäjän julkaiseman aineiston.

 

Palveluun ei rekisteröidytä, mutta Palvelun Käyttäjä voi rekisteröityä Palveluntarjoajan sähköpostituslistalle ja sitoutuu silloin antamaan sellaiset käyttäjätiedot, joita Palvelutarjoaja voi käyttää toteuttaessaan suoramainospostitusta. Käyttäjällä on oikeus poistaa milloin tahansa tietonsa tältä postituslistalta ja kieltäytyä vastaanottamasta Palvelutarjojan mainospostia.

 

 • Immateriaalioikeudet

 

Mikäli Käyttäjällä on Palvelussa mahdollista julkaista omaa materiaaliaan, myöntää Käyttäjä julkaistessaan ao. materiaalia Palveluntarjoajalle maksuttoman oikeuden julkaista, kopioida, levittää, muokata, levittää muokattuna ja muutenkin hyödyntää kaupallisesti Käyttäjän julkaisemaa materiaalia. Palveluntarjoajalla ja Tuotteissa esiintyvän tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojatun aineiston kaikki oikeudet kuuluvat asianomaisille oikeudenhaltijoille. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa levittää julkaista, kopioida, muokata, levittää muokattuna tai muutoin hyödyntää Palveluun sisältyvää aineistoa muutoin kuin tekijänoikeuslain mukaisessa laajuudessa. Mikäli Myyjä on toimittanut Palveluun sellaista oikeudetonta tai lainvastaista sisältöä, Palveluntarjoaja ei vastaa siitä. Palveluntarjoaja voi kuitenkin poistaa oikeudettoman materiaalin viipymättä sen havaittuaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Myyjien tai muiden käyttäjien Palveluun lisäämän aineiston oikeudenloukkausten aiheuttamista kustannuksista, ellei voimassaolevasta pakottavasta

lainsäädännöstä johdu muuta.

 

 • Palvelun ominaisuudet

 

Palveluntarjoajan on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta, muuttaa niiden osien maksullisuutta tai maksuttomuutta sekä lopettaa Palvelun tai niiden osien tuottaminen. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista Palvelun katkoksista tai häiriöistä johtuvista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai näistä ehdoista muuta johdu.

 

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai

muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista sekä tiedottaa keskeytyksestä ja sen arvioidusta kestosta etukäteen, mikäli se on mahdollista, ja joka tapauksessa viipymättä virheen havaittuaan. Palveluntarjoaja voi päättää lopettaa Palvelun. Käyttäjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen Palveluntarjoajan lakkauttamisen tai Palvelun keskeytyksen johdosta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

 • Tietoturva ja tietosuoja

 

Palveluntarjoaja huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että Palvelun käyttö olisi mahdollisimman turvallista. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa Palvelun täyttä virheettömyyttä. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja ajantasaisuudesta sekä siitä, että ne eivät aiheuta häiriötä tai vahinkoa Palvelulle, Palveluntarjoajalle taikka muille tahoille. Käyttäjä vastaa käyttämiensä ohjelmistojen, laitteiden tai yhteyksien Palveluntarjoajalle, Myyjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta. Palveluntarjoaja ja sen lukuun toimivat tahot (kuten maksuliikenteen välittäjä) käsittelevät Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen sekä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäessään Palvelua käyttäjä hyväksyy Palvelun tietosuojaselosteen.

 

 1. Tuotteiden tilaaminen ja toimitukset

 

4.1.   Tuotteista annettavat tiedot ja asiakaspalvelu

 

Myyjä vastaa Palveluntarjoajalle Tuotteesta antamiensa tietojen asianmukaisuudesta, ajantasaisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Palveluntarjoaja vastuulla on tarjota nämä tiedot sen mukaisesti kuin ne on annettu, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa Myyjän virheellisistä tai tulkinnanvaraisista tiedoista aiheutuvista vahingoista. Palvelutarjoaja vastaa Tuotteita koskevasta asiakaspalvelusta siltä osin kuin on Myyjältä saaman tiedon varassa ja palautuksista tiedon välittäjänä Ostajan ja Myyjän välillä.

 

4.2. Palveluntarjoajan asema

 

Palveluntarjoaja huolehtii Myyjän puolesta Tuotteiden asettamisesta myytäviksi Palvelussa sekä omalta osaltaan niiden markkinoinnista. Lisäksi Palveluntarjoaja vastaa tilauksen vastaanottamisen, sen laskuttamisesta, maksuvälityspalvelujen voimassaolosta ja Palvelun käyttöön liittyvästä asiakaspalvelusta. Palveluntarjoaja ei vastaa Tuotteen virheettömyydestä, toimituksen oikea-aikaisuudesta tai tuotteen kuvauksenmukaisuudesta.

 

Palveluntarjoaja vastaa omassa markkinoinnissaan tietojen oikeellisuudesta, mutta ei Myyjän tai muiden käyttäjien kirjoittamien kuvausten ja kommenttien sisällöstä. Palvelun tarjoaja ei myöskään vastaa Tuotteen virheettömyydestä, toimituksesta tai sopimuksenmukaisuudesta, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 

4.3. Tilauksen tekeminen ja sitova kauppasopimus

 

Sitova tilaus syntyy, kun ostaja haluamansa Tuotteet ostoskoriin valittuaan vahvistaa tilauksen Palveluntarjoajalla saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tilauksen vahvistaessaan Ostaja hyväksyy esitetyn yhteenvedon mukaisesti Tuotteiden hinnat, arvioidut toimitusajat, toimitustavan ja -kulut sekä mahdolliset muut ilmoitetut tilaukseen liittyvät maksuvelvollisuudet ja ehdot. Ostaja vastaa siitä, että esitetyssä yhteenvedossa ilmoitetut Ostajan yhteystiedot, toimitusosoite, Tuotteiden tilausmäärät ja muut Ostajan antamat tiedot ovat oikein.

 

Ostaja saa yhden yhteisen tilausvahvistuksen, vaikka olisi ostanut useamman Myyjän Tuotteita.

Tilauksen yhteydessä kauppasopimus syntyy Ostajan ja kyseisen Tuotteen Myyjän välille. Kunkin Tuotteen Myyjä ilmenee Tuotteen tiedoista, ostoskorin yhteenvedosta ja tilausvahvistuksesta.

 

 • .Toimitustavat ja –ajat

 

Myyjä ilmoittaa kullekin Tuotteelle soveltuvat toimitustavat, mahdolliset rajoitukset sekä arvioidut toimitusajat. Mahdolliset toimitustavat ja ajat voivat vaihdella tuotteittain. Ostaja valitsee tilausvaiheessa haluamansa toimitustavan Myyjän tarjoamista vaihtoehdoista, mikäli toimitustapavaihtoehtoja on mainittu useampia. Mikäli esim. Tuotteen yksilöllisyydestä johtuen (esim. tilauksen jälkeen valmistettavan räätälöitävän tai käsityömäisesti valmistettava tilaustuotteen osalta) toimitusaikaa ei ole määritelty tai ennakkoon arvioitu, Ostaja ja Myyjä sopivat toimitusajasta erikseen keskenään, kun tilausvahvistus on saapunut Myyjälle.

 

4.5. Hinnoittelu ja maksaminen

 

Myyjät hinnoittelevat Tuotteensa ja toimituskulut itsenäisesti. Tuotteiden hinnat ja toimituskulut määräytyvät tilaushetkellä ilmoitetun hinnan mukaan. Myyjällä on oikeus koska tahansa muuttaa Tuotteen hinnoittelua.

 

Kaikki Palveluntarjoajalla ilmoitettavat hinnat sisältävät arvonlisäveron ja mahdolliset muut verot ja viranomaismaksut, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu Myyjän ja Palveluntarjoajan välillä.

 

Tuotteen hinta ei sisällä toimituskuluja ellei toisin ole ilmoitettu. Myyjä laskee ja ilmoittaa toimituskulut erikseen Tuotteen hinnan ohessa. Ostaja voi joutua maksamaan toimituskulut erikseen kustakin tuotteesta.

 

Tuotteet, toimituskulut ja mahdolliset muut ilmoitetut maksut maksetaan tilauksen yhteydessä Palvelussa kulloinkin tarjottuja maksutapoja käyttäen.

 

4.6. Toimitus

 

Kukin Myyjä toimittaa Tuotteet ilmoittamiensa toimitusaikojen mukaisesti. Toimitusajan lasketaan alkavan kulua siitä hetkestä, kun Ostaja on suorittanut maksun tilauksestaan ja saanut maksustaan

vahvistuksen maksunvälittäjältä. Ellei toisin erikseen Myyjien ja Ostajan välillä sovita, eri Myyjien Tuotteiden toimituksia ei yhdistetä. Myyjä huolehtii siitä, että Ostajalle ilmoitetaan toimituksen seurantakoodi, mikäli sellainen liittyy valittuun toimitustapaan. Myyjä ei vastaa sellaisesta viivästymisestä, joka johtuu Ostajan tilausvaiheessa tai muutoin virheellisesti antamista tiedoista.

Palveluntarjoaja ei käsittele Tuotteita taikka huolehdi niiden toimituksesta tai huollosta miltään osin, eivätkä vastaa Tuotteiden oikea-aikaisesta toimituksesta.

 

Mikäli Myyjä tarjoaa Ostajalle mahdollisuuden, Tuote voidaan toimittaa myös muuhun kuin Ostajan osoitteeseen. Tällöin Myyjä on ilmoittanut valmiudesta paketoida Tuote lahjapakettiin sekä liittää lahjaan mukaan Ostajan tekstillä varustettu kortti.

 

4.7. Toimituksen tarkastaminen ja huomautukset

 

Ostajan tulee viivytyksettä tarkastaa saapunut toimitus mahdollisten virheiden havaitsemiseksi sekä ilmoittaa mahdollisista puutteista Palveluntarjoajalle Reklamaatio tehdään Palveluntarjoajan Palvelusta löytyvällä palautuslomakkeella. Mikäli Tuote toimitetaan lahjana muuhun kuin Ostajan osoitteeseen, pätee toimituksen tarkastamisessa ja huomautusten tekemisessä samat periaatteet kuin mitä edellä on mainittu.

 

Palvelu välittää reklamaation Myyjälle käsiteltäväksi. Tuotteen virheellisyyden määrittelyssä ja virheiden korjaamisessa sovelletaan kauppalakia, kuluttaja-asiakkaiden osalta kuitenkin kuluttajansuojalakia.

 

4.8. Tilauksen peruminen

 

Tilaukset ovat sitovia, eikä peruutusoikeutta ole, elleivät Myyjä ja Ostaja nimenomaisesti sovi toisin.

Edellä sanotun estämättä kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus palauttaa Palvelussa tai muutoin etäviestimen välityksellä tekemänsä kauppa 14 päivän kuluessa tilattujen Tuotteiden vastaanottamisesta. Mikäli kuluttaja käyttää palautusoikeuttaan, hänen tulee

ilmoittaa siitä Palveluntarjoajalle ja Myyjälle kirjallisesti tai sähköpostitse käyttäen Palvelun verkkosivuilla ja toimituksen mukana olevaa palautuslomaketta taikka muulla selkeällä tavalla. Kuluttajan on palautettava tavara Myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttaja vastaa itse palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, ellei nimenomaisesti ole sovittu toisin.

 

Myyjän on viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua palauttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut maksut. Myyjällä on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, esimerkiksi palautuskuitilla. Ellei toisin sovita, kauppahinta palautetaan täysimääräisenä samalla maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt. Ostaja voi myös pyytää Tuotteen vaihdettavaksi toiseen Tuotteeseen. Saatuaan ensin takasin palautetun Tuotteen Myyjän tulee tällöin viivytyksettä toimittaa sen tilalle uuden Tuotteen. Vaihtoehtoisesti Myyjän tulee viivytyksettä ilmoittaa ettei Tuotteen vaihtaminen uuteen onnistu. Lisäksi Ostajalla on mahdollisuus vaihtaa palautettava Tuote Palvelussa tarjolla olevaksi lahjakortiksi. Jos palautettava Tuote vaihdetaan Palvelun lahjakorttiin Ostaja palauttaa tuotteen Myyjälle ja saa Palveluntarjoajalta tuotteen hinnan mukaisen lahjakortin, jonka Ostaja voi käyttää saman summan arvosta jonkun muun Tuotteen hankkimiseen.

 

 1. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

 

Myyjä vastaa Tuotteeseen tai sen toimitukseen liittyvien virheiden aiheuttamista vahingoista. Myyjän vahingonkorvausvastuu on kuitenkin enintään Tuotteen kauppahinnan suuruinen. Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun jatkuvaa saattavuutta ja toimivuutta, sen sisältämien tietojen virheettömyyttä taikka Tuotteiden virheettömyyttä. Palveluntarjoaja ei vastaa Tuotteeseen tai sen toimitukseen liittyvien virheiden aiheuttamista vahingoista. Palveluntarjoajan korvausvastuun enimmäismäärä on enintään Ostajan tuotteista maksaman kauppahinnan suuruinen ja muun käyttäjän kuin Ostajan kärsimän välittömän vahingon osalta enintään 200 euroa. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Palveluntarjoajasta tai Myyjästä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Palveluntarjoaja tai Myyjä vapautuvat velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure olosuhteiden keston ajaksi, eikä oikeutta vahingonkorvaukseen tai viivästysseuraamuksiin vastaavalta ajalta ole. Mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta niiltä osin kuin pakottavassa lainsäädännössä säädetään toisin.

 

 1. Ehtojen muutokset

 

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja, muita Palvelun käyttöä koskevia sääntöjä ja ohjeita sekä hinnastoa ja tietosuojaselostetta. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana sen jälkeen kun muutoksesta on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla. Muutosten hyväksyminen on edellytys Palvelun käytön jatkamiselle. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä muutoksen voimaantulon jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset itseään sitoviksi. Ostajan ja Myyjän väliseen kauppaan sovelletaan tilaushetkellä voimassa olleita toimitusehtoja, muita Palvelun käyttöä ja tilausta koskevia ehtoja sekä hinnastoa.

 

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

 

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset Palveluun ja sen käyttöön ja tehtyihin kauppoihin Myyjän ja Ostajan välillä liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Edellä sanotun estämättä jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FI ) asian ratkaisemiseksi