Sopimusehdot

 1. Yleistä

DesS ConceptS Oy:n (jäljempänä käytetään nimitystä ”DesS ConceptS”, Y-tunnus 2931432-9) myynti- ja yhteistyöehtoja sovelletaan shop-in-shop -logiikalla toteutettavan dessconcepts.com -verkkopalvelun sekä sen liitännäispalveluiden (jäljempänä käytetään yleisesti nimitystä ”verkkokauppapalvelu”) ja myyjän eli verkkokaupassa myytävien tuotteiden ja/tai palveluiden valmistajan, teetättäjän tai brändin haltijan (jäljempänä käytetään nimitystä ”Myyjä”) välillä. Myyjän tulee olla asianmukaisesti rekisteröity, y-tunnuksen omistava suomalainen elinkeinoharjoittaja. Verkkokauppapalvelussa Myyjän tuotteet ja/tai palvelut (jäljempänä käytetään sekä tuotteista että palveluista nimitystä ”Tuote” tai ”Tuotteet”) ovat myytävänä verkkokauppapalvelun välityksellä verkkokauppapalvelun käyttäjille, joita voivat olla sekä yksityiset eli kuluttaja-asiakkaat että yrityksiä ja erityyppisiä organisaatioita edustavat yhteisöt (jäljempänä käytetään nimitystä ”Asiakas”). Verkkokauppapalveluja koskevasta yhteistyöstä tehdään kirjallinen sopimus. Lisäksi Myyjän kanssa sovitaan muusta hänen Tuotteita koskevasta välitysmyynti-, myyntityö- ja markkinointiyhteistyöstä, joka voi kattaa mm. DesS ConceptSin toimimisen välittäjänä ao. Myyjän Tuotteiden tarjoamisessa suoraan ilman verkkokauppapaikkaa yritys- ja organisaatioasiakkaille. Muusta yhteistyöstä tehdään tarpeen mukaan erillisiä yhteistyösopimuksia (kts. erillinen liite yhteistyömuodoista).

DesS ConceptS ja Myyjä sopivat yhteistyössä verkkokauppapalvelun ja muiden palveluiden käytöstä. Kuitenkin DesS ConceptS voi perustelluin syin pidättää itsellään oikeuden päättää toistaiseksi voimassa olevasta tai väliaikaisesta Myyjän ja hänen Tuotteidensa hyväksymisestä verkkokauppapalveluun ja niiden liitännäispalveluihin sekä yhteistyön muodoista ja pituudesta sekä Myyjän ja Myyjän Tuotteiden poistamisesta. DesS ConceptS voi varmentaa Myyjän kelpoisuuden esimerkiksi määräaikaisella yhteistyösopimuksella. Epäselvissä tai ristiriitaisissa tapauksissa yhteistyön periaatteista pyritään ensisijaisesti ja mahdollisimman ennakoivasti sopimaan tai niitä tarkentamaan yhteistyössä DesS ConceptSin ja Myyjän välillä. DesS ConceptS määrittelee sivuillaan toimitusehtoihin liittyvät rajat, joiden puitteissa Tuotteiden ostamista ja niiden toimitusta koskevaa kauppaa käydään Asiakkaan ja Myyjän välillä.

 1. Verkkokauppapalveluiden ja sen liitännäispalveluiden käyttö sekä Myyjän ja DesS ConceptSin oikeudet ja velvollisuudet

Verkkokauppapalveluiden ylläpitäjänä toimii DesS ConceptS, joka huolehtii Myyjän puolesta Asiakkaiden tilausten vastaanottamisesta, laskuttamisesta, kirjallisten ja suullisten reklamaatioiden vastaanottamisesta sekä toimii tarpeen mukaan kauppatoiminnan välittäjänä ja vastaa siten siltä osin asiakaspalvelusta.  DesS ConceptS vastaa myös tuote-esittelysivujen valmistamisesta lopulliseen muotoon yhteistyössä ja hyödyntäen Myyjän aineistoa. Palveluiden ja erittäin yksilöllisesti valmistettavien Tuotteiden myynnin osalta voidaan sopia erikseen kussakin tapauksessa siitä, miten Tuotteen tilaaminen, toimittaminen ja yhteydenpito sekä asiakaspalvelu hoidetaan. Tämä eritellään yhteistyössä ao. Myyjän kanssa yhteistyösopimuksessa ja mahdollisesti kunkin Tuotteen osalta erikseen. Tuotteiden toimittamisesta ja toimittamiseen liittyvästä kommunikoinnista sekä asiakaspalvelusta Asiakkaalle vastaa Myyjä. Myyjän vastuulla on myös tehdä DesS ConceptS tietoiseksi, mikäli sovitussa kauppatapahtumassa ei toimita tilauksessa sovittujen ehtojen mukaisesti tai niistä poiketaan keskeisesti. Kun Tuotteen mahdollisen yksilöllisyyden takia Tuotteen tuottaminen ja toimittaminen sovitaan erikseen (vrt. räätälöidyt tai käsityömäisesti tuotetut tuotteet tai yksilölliset palvelut), tulee DesS ConceptSia tiedottaa siitä, mitä Asiakkaan kanssa täsmennyt toimitusehdot sekä muut mahdolliset ehdot sisältävät. DesS ConceptSin tulee olla tietoinen yhteydenpidosta suoraan Myyjän ja Asiakkaan välillä, kun asia liittyy DesS DesS ConceptSin toimintaan ainakin keskeisenä osana Myyjän ja Asiakkaan välistä kauppatoimintaa. Myös DesS ConceptS on sitoutunut välittämään kauppatoimintaa koskevan tiedon Myyjälle toimiessaan suhteessa Myyjän välittäjänä ao. Asiakkaalle. Tuotteen kaupan osapuolet ja siten ostosopimus syntyy verkkokauppapalvelussa aina Asiakkaan ja Myyjän välillä ellei toisin ole todistettavasti sovittu. Verkkokauppapalveluissa Tuotteen maksaminen tapahtuu automaattisesti Check-Out –palvelun kautta.

DesS ConceptS tarjoaa verkkokauppapalvelulla Myyjän kullekin myytävälle Tuotteelle tuote-esittelysivun, jonka kautta Myyjän tuotteet ovat asianmukaisesti esillä ja joilla niitä tarjotaan ja markkinoidaan ostettavaksi DesS ConceptSin määrittämien haku- ja suodattamiskriteerien mukaisesti. Myytävistä Tuotteista sovitaan lopullisesti yhdessä Myyjän ja DesS ConceptSin kesken Myyjän ehdotuksen pohjalta. Myyjällä on oikeus markkinoida verkkokauppapalvelussa ainoastaan omalla, yhteistyösopimuksessa nimetyllä/-tyillä tuotemerkillään/-merkeillään myytäviä Tuotteita, jotka voivat olla joko itse tai alihankintana valmistettuja. DesS ConceptS vastaa Myyjän Tuotteiden tuotesivujen lopullisesta ulkoasusta yhteistyössä Myyjän kanssa ja Myyjän antaman tuotemateriaalin pohjalta. Mikäli Myyjä haluaa hyvin perustelluin syin muutoksen voimassa olevaan verkkokauppapalveluun tai sen liitännäispalveluun liittyvään sopimukseen, tulee Myyjän ottaa yhteyttä DesS ConceptSiin kuukautta ennen sopimuksen mahdollista muuttamista.

Tuotteiden myynti DesS ConceptS-sivustolla perustuu pääasiallisesti joko toistaiseksi voimassa olevaan yhteistyösopimukseen tai vuoden mittaiseen sesonkiyhteistyösopimukseen. Lisäksi täydentäviä tai erillisiä sopimuksia voidaan tehdä esimerkiksi markkinointiyhteistyön tai yritysmyyntiä koskevan yhteistyön osalta.  Sesonkiyhteistyösopimus joko a. korvaa toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen erikseen määriteltävien Tuotteiden myynnin osalta tai b. täydentää toistaiseksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta. Sesonkiluonteisen sopimuksen vaihtoehdossa a. yhteistyö sovitaan vain vuoden mittaiseksi jaksoksi riippumatta siitä, mikä on sopimuksen alkamisajankohta. Myyjä, jolla on vain sesonkisopimuksen mukaisesti Tuotteita myynnissä verkkokauppapalveluissa voi valita verkkokauppapalveluun tulevien Tuotteiden pohjalta vuodessa ao. 2-3 (kaksi tai kolme) sopivaa 2-3 (kahden tai kolmen) kuukauden mittaista sesonkia, jolloin Myyjällä Tuotteet ovat myynnissä DesS ConceptS -verkkokauppapalveluissa. Em. vaihtoehdossa b. sesonkiyhteistyö koskee jo(i)takin valikoitu(j)a Tuotetta/Tuotteita yhden tai useamman sesongin mutta ei koko vuoden aikana, kun sesongiksi tulkitaan 2-3 (kahden tai kolmen) kuukauden mittainen yhteistyötä koskeva ajanjakso, jonka erityisen myynnillisen merkityksen omille Tuotteilleen määrittelee Myyjä. DesS ConceptS huolehtii, että ao. sesonkisopimukseen kuuluvat Tuotteet ovat esillä erillisessä sesonkilahjagalleriassa.

Myyjä on velvollinen sopimuksensa/sopimustensa puitteissa toimittamaan DesS ConceptSille Tuotteitaan koskevat tiedot ja tuotekuvat täyttämällä tuote-esittelyyn tarkoitettu lomakkeisto viimeistään kaksi viikkoa ennen ao. Tuotteen myynnin aloittamista verkkokauppapalveluissa. Tuotetiedoissa tulee mainita Tuotetta koskevat esittelytiedot, Myyjän edustaman brändin tiedot sekä tiedot Tuotteen hinnasta, toimituskuluista, toimitusajasta (tai toimitusaika-arviosta; vrt. Tuotteita koskeva DesS ConceptS-lahjatuotetyypittely) ja toimitusta mahdollisesti koskevista alueellisista rajauksista (vrt. esim. myynti Suomesta ulkomaille). Myyjän kanssa sovitaan myös lisäpalvelusta, joka koskee Tuotteen lahjapaketointimahdollisuuksia tai lahjapaketin yms. liittämistä mukaan lähetykseen. Lisäksi Tuotteesta pyydetään tuote-esittelylomakkeella tiedot, joiden perusteella pystytään määrittelemään Tuotteen kategoriat ja suodattamisessa käytettävät kriteerit verkkokauppapalvelussa.

Asiakas tekee tilauksen valitsemalla haluamansa Tuotteet verkkokauppapalvelun ostoskoriin ja maksaa Tuotteet Palvelun verkkomaksupalvelun kautta. Asiakas voi myös pyytää toimittamaan Tuotteet haluamaansa toimitusosoitteeseen, joka voi olla eri kuin tilausosoite. Asiakas voi myös halutessaan määrittää toimitusajan johonkin myöhempään päivämäärään kuin mikä Myyjän mahdollinen toimitusaika on. Tilauksen tekemisessä ja maksamisessa DesS ConceptS verkkomaksupalvelun tarjoaa Checkout Finland Oy (2196606-6). Checkout Finland Oy vastaa Asiakkaan ja Myyjän välisestä rahaliikenteestä sekä Asiakkaan ja Myyjän tilitietojen säilyttämisestä.

Myyjä toimittaa Tuotteet Asiakkaalle DesS ConceptSin verkkokauppapalveluissa määritellyn toimitusajan ja toimitusehtojen mukaisesti. Palveluiden ja yksilöllisesti tuotettavien Tuotteiden osalta toimitusajat voidaan ilmoittaa tuote-esittelysivulla em. tavasta poikkeavasti tai määritellä sovittavaksi erikseen. Myyjä voi valita toimitustavaksi paketin, kirjeen, noudon tai kuljetuksen. DesS ConceptS ja Myyjä voivat myös sopia Tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle DesS ConceptSin välityksellä. DesS ConceptS ei vastaa perille saapumattomista tuotelähetyksistä, kun Tuotteen toimittamisesta vastaa Myyjä.

 1. Tuotteiden hinnat ja DesS ConceptSin provisio

Myyjällä on oikeus päättää verkkokauppapalvelussa myymiensä Tuotteiden hinnat. Myyjän ilmoittaman hinnan tulee sisältää Myyjän käyttämä arvonlisäveroprosentti ja soveltuvan arvonlisäveron määrä. Myyjä on vastuussa siitä, että hänen Tuotteisiin lisäämänsä arvonlisävero on asianmukaisesti laskettu ja että arvonlisävero on esitettynä Myyjän DesS ConceptSille toimittamassa tuote-esittelytiedoissa sekä Asiakkaalle toimittamissa dokumenteissa. DesS ConceptS puolestaan vastaa siitä, että hinta, arvonlisävero ja muut Myyjän DesS ConceptSille toimittamat tiedot ovat esitetty oikein ja asianmukaisesti sekä tuote-esittelysivuilla että kaupantekoon liittyvissä dokumenteissa ja viestittäessä Asiakkaan kanssa. Myyjän ilmoittaman hinnan tulee sisältää myös DesS ConceptSin 25% (kahdenkymmenenviiden prosentin) määräinen provisio,  joka lasketaan Tuotteen verollisesta hinnasta, ja joka tuloutuu DesS ConceptSille toteutuneesta kaupasta. Perittävä provisio sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron sekä muut mahdollisesti maksutapahtumasta aiheutuvat kulut. Perittävä provisio sisältää myös kaupan peruuntumisesta aiheutuvat kulut (kts. kohta 6. Palautukset).

Verkkomaksupalvelu CheckOut Finland Oy:n kanssa sovittava toimintamalli myyntitulojen tilittämisestä tarkentaa tätä sopimusta.

 1. Viivästykset

Viivästyskorko lasketaan korkolain säännösten mukaan.

 1. Virheet ja reklamaatiot

Myyjä vastaa verkkokauppapalvelun kautta myytyihin Tuotteisiin ja niiden toimitukseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa Asiakkaisiin DesS ConceptSin lahjatuotetyypittelyssä ilmaistujen toimitusehtojen ja/tai Asiakkaan kanssa sovitun toimitusajan ja/tai Asiakkaan määrittämän myöhemmän toimitusajan mukaisesti.

DesS ConceptS vastaa verkkokauppapalvelutoimintaan liittyvistä vastuista ja velvoitteista suhteessa Asiakkaisiin myös edellisessä kappaleessa ilmaistujen ehtojen mukaisesti.

 1. Palautukset

Asiakkailla on oikeus perua verkkokauppapalvelujen kautta tekemänsä kauppa DesS ConceptSin toimitusehtojen mukaisesti.

Asiakkaan käyttäessä palautusoikeuttaan hän täyttää DesS ConceptSin verkkokauppapalvelussa palautuslomakkeen. DesS ConceptS välittää palautusta varten tarvittavat tiedot Myyjälle. Saatuaan Tuotteen Myyjä hyvittää Asiakkaalle Tuotteen täyden hinnan. Asiakas vastaa palautuksen toimituskustannuksista. Myyjä voi laskuttaa DesS ConceptSilta toteutuneen provision määrän.

 1. Vastuu verkkokauppapalvelusta

Dess ConceptS pyrkii verkkokauppapalveluissa jatkuvaan ja häiriöttömään palveluun Asiakkaan ja Myyjän välillä sekä omassa toiminnassaan osana kauppatapahtumia.  DesS ConceptS ei kuitenkaan vastaa lopullisesti verkkokauppapalvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. DesS ConceptS ei vastaa verkkokauppapalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista verkkokauppapalveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä muusta vastaavasta kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai ehdoista muuta johdu.

DesS ConceptSilla on oikeus keskeyttää verkkokauppapalvelun tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. DesS ConceptS rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Myyjällä ei ole oikeutta hakea vahingonkorvauksia häiriöistä ja keskeytyksistä aiheutuneista kuluista tai tulonmenetyksistä.

 1. Immateriaalioikeudet

Verkkokauppapalvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja/tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa, kuten tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatiot, logot, tavaramerkit, kuvamateriaalit ja tekstit. Verkkokauppapalveluun sisältyvän, palveluntarjoajan tuottaman aineiston tekijän- ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat DesS ConceptSille ja/tai sen sopimuskumppaneille. Myyjällä ei ole ilman DesS ConceptSin ja/tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää verkkokauppapalveluun sisältyvää aineistoa.

 1. Myyjän toimittama aineisto

Myyjillä säilyy tekijänoikeudet verkkokauppapalveluun tarjoamaansa materiaaliin. DesS ConceptS pidättää kuitenkin oikeuden loukkaamatta Myyjän oikeuksia muokata materiaalia tuote-esittelysivuille sopivaksi. Lisäksi DesS ConceptSilla on oikeus poistaa verkkokauppapalveluista tässä osassa jäljempänä mainittua sisältöä, jos yhteistyössä sovitut, Tuotteita tai Myyjää koskevat sisällöt osoittautuvat sellaisiksi. DesS ConceptSilla on oikeus käyttää sekä räätälöidä yhteistyössä Myyjän kanssa Myyjän palveluun toimittamaa aineistoa kaikessa DesS ConceptSin myyntiin ja markkinointiin liittyvässä toiminnassa ellei sitä ole todistettavasti yhteistyössä erikseen rajoitettu.

Myyjä ei saa käyttää verkkokauppapalvelua lain tai hyvän tavan vastaisella tavalla. Myyjä vastaa sekä DesS ConceptSia että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että sen verkkokauppapalveluun tarjoama aineisto ei loukkaa tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Myyjän tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista DesS ConceptS-verkkokauppapalvelun käyttöön, että toimitettu aineisto on em. tavalla asianmukainen eikä se sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Myyjällä on oltava mm. ajan tasalla oleva virustentorjuntaohjelmisto.

DesS ConceptS vastaa, että Myyjän toimittamat Tuotteita sekä Myyjän brändiä koskevat tiedot ovat asianmukaisesti esillä verkkokauppapalveluissa. DesS ConceptS ei vastaa Myyjän toimittamien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen Asiakkaalle tai verkkokauppapalveluissa vierailevalle muulle käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Myyjä myös sitoutuu vastuullisesti avustamaan DesS ConceptSia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Myyjän toimittamasta tai Myyjän verkkokauppapalvelun kautta levittämistä aineistoista, sekä korvaamaan DesS ConceptSille tästä aiheutuvat vahingot.

 

 

 1. Tietoturva

DesS ConceptS huolehtii parhaan kykynsä mukaan siitä, että verkkokauppapalvelun tietoturvaan liittyvät ratkaisut ovat mahdollisimman korkealuokkaisia. Tietoverkot ja niiden kautta toteutettavat palvelut eivät ole kuitenkaan täysin tietoturvallisia. Myyjä vastaa verkkokauppapalvelun käyttämiseen tarvittavien yhteyksien ja ohjelmistojen toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa DesS ConceptSille tai kolmansille osapuolille.

 1. Evästeiden käyttö

DesS ConceptSissa käytetään evästeitä (eng. cookie) joilla parannetaan palvelun laatua. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää (kuten tuotteiden lisääminen ostoskoriin).

 1. Myyjän toiminta suhteessa muihin verkkokauppapalveluihin

Myyjä sitoutuu siihen, että se tai sen suorassa tai välillisessä määräysvallassaan olevat yritykset eivät kopioi DesS ConceptSin verkkokauppapalveluun liittyvää toiminta- ja palvelukonseptia tai välitä muille verkkokauppapalveluita tarjoaville yrityksille sellaista saamaansa tietoa, joka voidaan tulkita liikesalaisuudeksi. Myyjä voi kuitenkin myydä Tuotteitaan muiden tarjoamissa verkkokauppapalveluissa.

 1. Ylivoimainen este

Jos näissä Ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan DesS ConceptSista riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, DesS ConceptS vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin Myyjällä ei ole oikeutta saada korvausta DesS ConceptSilta sopimuksen rikkomisesta.

 1. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitus

DesS ConceptS ei vastaa välillisistä vahingoista taikka muusta epäsuorasta vahingosta. DesS ConceptSin vastuu Myyjälle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu näiden verkkokauppapalveluja koskevien ehtojen mukaiseen korvaukseen. DesS ConceptSin korvausvastuun enimmäismäärä ei missään olosuhteissa voi ylittää 1000 euroa.

 1. Voimassaolo ja muutokset

Nämä verkkokauppapalvelun ehdot ja niihin perustuva DesS ConceptSin ja Myyjän välinen verkkokauppapalvelun käyttöä ja sen liitännäistä välitysmyyntitoimintaa koskeva yhteistyö tulee voimaan Myyjän hyväksyttyä nämä yhteistyösopimuksen liitteenä olevat ehdot, silloin kun yhteistyösopimus on vahvistettu molempien sopimusosapuolien allekirjoituksin. Nämä ehdot ovat voimassa sopimuksesta riippuen joko toistaiseksi tai sopimuksessa mainitun määräajan.

Osapuolet voivat irtisanoa verkkokauppapalvelun käyttöä koskevan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen välittömästi, jolloin sopimus päättyy kuukauden kuluttua irtisanomispäivästä alkaen. DesS ConceptSilla on oikeus muuttaa näitä verkkokauppapalveluita sekä sen liitännäispalveluita koskevia ehtoja (mukaan lukien yhteistyösopimuksessa sovitut välitysmyyntiä koskevan hinnoittelu- ja muut perusteet) kuitenkin niin, että Myyjällä on mahdollisuus irtisanoa sopimuksensa kahden viikon kuluessa ilman, että uuden ehdot koskevat sitä tai ilman, että jo uudet ehdot koskevat jo allekirjoitettuja määräaikaisia yhteistyösopimuksia. DesS ConceptS ilmoittaa uusista ehdoista sähköpostitse sekä muilla mahdollisilla välineillä ja pyytää Myyjän kuittausta ehtojen muutostiedon vastaanottamisesta, joka on samalla Myyjän antama hyväksyntä uusille ehdoille. Ehtojen muutokset tulevat voimaan DesS ConceptSin ilmoittamana ajankohtana.

Mikäli Myyjä ei noudata näitä verkkokauppapalvelun ehtoja (ja niissä mainittuja Myyjän velvollisuuksia) tai toimii muutoin ehtojen vastaisesti, on DesS ConceptSilla oikeus poistaa Myyjän Tuotteet verkkokauppapalvelusta joko väliaikaisesti tai pysyvästi Myyjän toiminnan ja/tai laiminlyöntien vakavuus huomioon ottaen.

 1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin DesS ConceptS -verkkokauppapalvelun ja liitännäispalveluiden ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset yhteistyöstä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan DesS ConceptSin ja Myyjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolten välisiä erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluissa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.